GDPR

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:

Společnost Lukáš Krepčík z CATERING ŠAFRÁN, Josefská 230/11 415 01 Teplice,
Tel.: +420 774 938 523, E-mail: info@cateringsafran.cz, IČ: 74261665 DIC: CZ8108042855, jako správce osobních údajů Vás jako naše zákazníky nebo uživatele našich webových stránek www.cateringsafran.cz informuje o níže popsaném zpracovávání osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. Ochrana Vašich osobních údajů (dále jen „Osobní údaje“) je pro nás důležitá, a proto se budeme v našich vztazích s Vámi vždy těmito zásadami řídit. Když využíváte naše služby, je pro nás důležité, aby pro Vás zpracování Osobních údajů bylo srozumitelné a transparentní. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) proto vysvětlujeme:

 1. jaké Osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. jak využíváme získané Osobní údaje a na jakém právním základu;
 3. kdo má k Osobním údajům přístup;
 4. po jakou dobu budeme Osobní údaje zpracovávat;
 5. jak Osobní údaje zabezpečujeme;
 6. jaká máte ve vztahu k ochraně Osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@cateringsafran.cz. Můžete se taktéž obracet na pověřence ochrany osobních údajů, a to na emailové adrese lukas.krepcik@cateringsafran.cz Rádi Vám zodpovíme jakékoliv dotazy týkající se námi prováděného zpracování Osobních údajů.

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT

Zpracováváme následující informace:
 • Osobní údaje, které nám sdělujete. Jedná se o Osobní údaje, které nám sdělíte při komunikaci s námi. Jedná se zejména o osobní údaje vyplývající z uzavřené smlouvy, když nás kontaktujete (ať už prostřednictvím webových stránek, či jinak) a zasíláte nám žádosti a podněty, když nám jinak dodáte nebo vyplníte určité údaje o sobě nebo o Vaší společnosti, když nám poskytujete osobní údaje pro účely fakturace nebo při hlášení škodních událostí.
 • Osobní údaje, které získáváme, když využíváte naše služby. Shromažďujeme informace o tom, jak využíváte naše služby, tedy od návštěvy našich webových stránek až po využívání našich služeb. Jedná se zejména o následující informace:
 • Informace o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Návštěvou našich stránek dochází k zaznamenávání Vaší aktivity na našem webu. Využíváme technologie cookies k analyzování provozu na našich webových stránkách. Když navštívíte náš web, shromažďujeme informace o Vašem chování na webu, jako je počet navštívených stránek, délka návštěvy, navštívené stránky, opakování návštěv apod. Tyto informace nikdy nespojujeme s žádnými Osobními údaji, jako jsou údaje, které vyplníte do formulářů, nebo Vaše IP adresa. Další informace o využití cookies jsou uvedené v Příloze A Zásad.
 • Osobní údaje, které o Vás získáváme od třetích stran. Pro účely poskytování našich produktů a ochrany našich právem chráněnými zájmy získáváme informace od třetích stran, které se týkají - 2 z 8 - Vaší ekonomické situace. Jedná se zejména o údaje z veřejných rejstříků, které obsahují informace o exekucích (centrální evidence exekucí) a insolvencích (insolvenční rejstřík).
 • Osobní údaje získané na základě profilování. Pro účely přímého marketingu a vytváření adresných nabídek našich produktů si vytváříme z informací, které máme o Vás k dispozici, představu ohledně produktů, o které byste mohl/a mít zájem. Upozorňujeme, že naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

2. JAK VYUŽÍVÁME ZÍSKANÉ OSOBNÍ ÚDAJE A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU

Osobní údaje, které nám poskytujete (sdělujete), využíváme k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, abychom Vás kontaktovali, poskytli Vám informace, o které jste nás požádali nebo které by Vás podle našeho názoru mohli zajímat. Shromážděné informace také využíváme k tomu, abychom Vám mohli zasílat obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, o chystaných změnách nebo službách, které poskytujeme. Informace shromážděné ze souborů cookies (při návštěvě našich webových stránek) využíváme k vylepšení uživatelského prostředí webových stránek a celkové kvality našich služeb. K tomu využíváme několik služeb třetích stran, jak avizována v Příloze A Zásad. Pokud například uložíme Vaše nastavení jazyku, budeme Vám moci zobrazit služby v jazyce, kterému dáváte přednost. Při zobrazení přizpůsobených reklam nebudeme spojovat identifikátor ze souborů cookies nebo podobných technologií s Osobními údaji. Vaši IP adresu využíváme k identifikaci města, ze kterého navštěvujete naše webové stránky pro lepší pochopení chování návštěvníků našich webových stránek. Informace získané od třetích stran (centrální evidence exekucí, insolvenční rejstřík) využíváme při poskytování našich služeb a k ochraně našich právem chráněných zájmů. Informace shromážděné na základě profilování využíváme k vytváření personalizovaných nabídek našich produktů a k zefektivnění jejich poskytování. Osobní údaje zpracováváme dle výše uvedených Zásad na základě Vámi uděleného souhlasu, plnění vzájemné smlouvy nebo Vašeho požadavku, na základě plnění našich zákonných povinností anebo na základě našeho oprávněného zájmu. Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto Zásadách, vždy vyhodnotíme, zda je potřebný Váš souhlas. V takovém případě Vás budeme informovat a o souhlas Vás požádáme. Naše oprávněné zájmy, na jejichž základě zpracováváme Osobní údaje, včetně profilování, jsou založené na našem vzájemném vztahu. Naše oprávněné zájmy pro zpracování Osobních údajů jsou zejména:
 • kontaktování a informování v rámci vzájemného obchodního styku, vč. přímého marketingu;
 • zlepšování našich produktů, které jste si od nás zakoupil/a;
 • propagace našich služeb a produktů;
 • zjišťovaní a řešení problémů, které nastanou při využívaní našich produktů;
 • vytváření statistik na základě Vašich podnětů a dotazníků, které nám umožní lépe přizpůsobit naše produkty zákazníkům;
 • vedení evidencí týkajících se Vaší ekonomické situace; - 3 z 8 –
 • efektivní poskytování služeb zákaznické podpory;
 • ochrana našich i Vašich právních nároků.

Osobní údaje využíváme v naší interní dokumentaci, ve které vedeme záznamy o tom, kde jsou Osobní údaje uložené, způsoby jejich zabezpečení, zda byly Vaše údaje smazány, kdo je v rámci naší společnosti smazal a kdy, abychom byli schopni doložit náš soulad s právními předpisy na poli ochrany osobních údajů a zároveň si mohli plnit další povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů. Zpracování Osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Pokud si nejste jistí, zda byl souhlas udělen, nebo jej chcete odvolat, stačí, když nám zašlete e-mail s příslušnou žádostí na info@cateringsafran.cz, případně na jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

3. KDO MÁ K OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Naše společnost dbá na ochranu Osobních údajů, proto osobní údaje předáváme třetím stranám pouze za výše uvedenými účely, a to pouze v nezbytném rozsahu. Pokud předáváme třetím osobám Osobní údaje, vždy tak činíme na základě adekvátní smlouvy s těmito osobami, abychom mohli kontrolovat, jak s Osobními údaji třetí strany nakládají. K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení poskytovatelé, jejichž služby využíváme pro zvyšování kvality našich služeb:
 • serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
 • orgány státní správy dle našich zákonných povinností;
 • právní služby;
 • účetní a daňové služby;
 • marketingové služby – společnosti 2efka.cz & Catering Šafrán.
Osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie, a nedochází tak k jejich předání mimo toto území.

4. PO JAKOU DOBU BUDEME OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny – poskytování služeb a dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit. Mezi kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří:
 • Jak dlouho jsou Osobní údaje zapotřebí k poskytování produktů a pro zajištění chodu naší společnosti? To zahrnuje aktivity, jako je udržování a zlepšování výkonu těchto produktů, udržování zabezpečení našich systémů a udržování příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je - 4 z 8 - obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení doby uchovávání Osobních údajů.
 • Poskytujete nám Osobní údaje s očekáváním, že je budeme uchovávat, dokud je výslovně nebudete chtít vymazat?
 • Jsou tyto Osobní údaje citlivé? Pokud ano, je obecně vhodné používat zkrácené období uchovávání Osobních údajů.
 • Zavedli jsme a oznámili jsme konkrétní dobu uchovávání pro určitý typ Osobních údajů? Pokud ano, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.
 • Poskytl jste souhlas s prodloužením doby uchovávání Osobních údajů? Pokud ano, budeme Osobní údaje uchovávat v souladu s Vaším souhlasem.
 • Vztahují se na nás právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat Osobní údaje? Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání Osobních údajů, vládní nařízení uchovávat Osobní údaje související s vyšetřováním nebo Osobní údaje, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.

5. JAK OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČUJEME

Jsme si vědomi toho, že zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, je naší důležitou povinností vůči Vám. Proto se snažíme efektivně využívat co nejlepší možná bezpečnostní opatření k tomu, abychom zneužití nebo jinému neoprávněnému zásahu do Osobních údajů zabránili. Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme, a to prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností. Pro zabezpečení Osobních údajů jsme přijali následující opatření:
 • Organizační opatření. Klademe důraz na to, abychom zabezpečili Osobní údaje proti rizikům lidského faktoru, zejména:
 • přijali jsme a udržujeme dokumenty interní bezpečnosti;
 • pravidelně zajišťujeme školení zaměstnanců a dalších pracovníků na pravidla práce s osobními údaji a rizika informační bezpečnosti;
 • smluvně upravujeme odpovědnost zaměstnanců, externích spolupracovníků, dodavatelů a jiných třetích stran s přístupem k Osobním údajům;
 • přijali jsme a udržujeme standardizované procesy týkající se práce s Osobními údaji.
 • Technická opatření. Implementovali jsme důležitá technická opatření pro zajištění bezpečnosti

Osobních údajů, zejména:
 • zamčené skříně s listinami obsahujícími údaje omezeným počtem osob s přístupem;
 • zamčené/zabezpečené prostory se skříněmi – přístup jen oprávnění zaměstnanci;
 • omezený přístup do úložiště – přihlášení uživatele;
 • bezpečnostní směrnice;
 • přístupové účty do systémů;
 • zabezpečený přístup do sítě;
 • zálohování dat s údaji. - 5 z 8 –

6. JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Osobních údajů máte následující práva:
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů. Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) jejich zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, nesmíme tyto Osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění úkolů ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci, pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na našem oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou, již Osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založené na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno. Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci. - 6 z 8 - Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování znamená, že s výjimkou rozhodnutí (i) nezbytných k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi nebo (ii) založených na Vašem výslovném souhlasu, máte právo nebýt předmětem žádného našeho rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. V případě, že jste oprávněně předmětem automatizovaného rozhodování, máte právo (i) obdržet lidský zásah z naší strany, (ii) vyjádřit svůj názor ohledně takového rozhodnutí a (iii) napadnout takové naše rozhodnutí. Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu odpovědnou za ochranu dat (a Osobních údajů) v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte prosím naši odpovědnou osobu na e-mailové adrese info@cateringsafran.cz nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese lukas.krepcik@cateringsafran.cz. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do 30 dnů. Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

ZMĚNY ZÁSAD:
Naše Zásady mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto Zásad bez Vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na www.cateringsafran.cz a pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat podrobněji (v případě některých služeb můžeme změny Zásad oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto Zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup. Tyto verze jsou dostupné z odkazů na začátku těchto Zásad. Zásady jsou účinné od 01. 01. 2024

PŘÍLOHA A POUŽITÍ COOKIES NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
1. Co jsou to cookies Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

2. Proč cookies používáme? Naše webové stránky, tak jako ostatně téměř všechny webové stránky, používají cookies k tomu, abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelské zkušenosti. Konkrétně naše cookies nám pomáhají:
 • k tomu, aby naše webové stránky fungovaly tak, jak byste očekávali;
 • zrychlit a lépe zabezpečit naše stránky;
 • umožnit Vám sdílet příspěvky na sociálních sítích; - 7 z 8 –
 • neustále zlepšovat naše webové stránky;
 • učinit náš marketing efektivnějším (což nám v důsledku umožňuje poskytovat naše služby za cenu, za kterou je v současnosti poskytujeme). Cookies nepoužíváme k:
 • shromažďování jakýchkoliv citlivých údajů;
 • předávání osobních údajů třetím stranám; ani k získání provize z prodeje. O všech cookies, které používáme, se můžete dozvědět níže.

3. Více informací o cookies
3.1. Cookies použité ke správnému fungování webu Některé cookies používáme k tomu, aby naše webová stránka mohla správně fungovat, jako například:
 • abychom zjistili, zda jste, či nejste přihlášeni do systému;
 • abychom si zapamatovali Vaši historii vyhledávání na našich webových stránkách; nebo
 • k tomu, abyste mohl přidávat komentáře na naše webové stránky, například na blog. Bohužel neexistuje způsob, jak zabránit používání těchto cookies jinak než přestat používat naše webové stránky.
3.2. Funkce třetích stran Naše webové stránky, jako ostatně většina webových stránek, zahrnuje i funkcionality poskytované třetími stranami. Běžným příkladem je včlenění YouTube videa na stránky. Vyřazení těchto cookies pravděpodobně znemožní provoz funkcionalit, poskytovaných těmito třetími stranami. Veškeré údaje jsou prostřednictvím našich webových stránek shromažďovány pomocí marketingových a analytických nástrojů, a to především Google Analytics, Google Search Console Tools, FB Pixel, Microsoft clarity a CMS webu. Tyto nástroje slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům. Naše společnost využívá následující cookies:
 • RequestVerificationToken
 • jStorage
 • availpro.be.applicationVersion
 • cookiesEnabled
 • PageCount

Uvedené soubory cookies slouží jako jedinečný identifikátor relace a jsou používány k ukládání dočasných dat relace uživatele (např. pro předvyplnění formulářů dříve zadanými daty od uživatele). Současně využívané tzv. „eu cookies“ ukládají informaci o udělení souhlasu s používáním cookies, které nejsou zapotřebí ke správnému fungování webové stránky, udělenou prostřednictvím odkliknuti souhlasu v informačním banneru na stránce a informaci, že návštěvník webové stránky byl informován o tom, že webová stránka používá cookies. - 8 z 8 - Možnost, jak předejít shromažďování těchto informací, je popsána v odstavci níže. V žádném případě však tyto údaje neprodáváme, nesměňujeme nebo nepronajímáme. Více informací naleznete na webových stránkách provozovatelů jednotlivých služeb, především na adrese https://www.google.com/analytics/, https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-byvwo/, či v internetové encyklopedii Wikipedia na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics. 3.3. Jak odmítnout používání souborů cookies Na souborech cookies jsou založeny některé funkce našich služeb. I v případě, že jste udělili souhlas s užíváním cookies, které sledují Vaše chování na webových stránkách, můžete jejich užívání následně blokovat. Pokud se rozhodnete soubory cookies blokovat, nebudete se pravděpodobně moci přihlásit nebo tyto funkce používat a může dojít ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookies založené. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:
 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Android Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/Aby se vám web dobře používal (Souhlas s cookies)
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Nastavení
Povolit vše
Nastavení cookies

Upravte si cookies dle vlastních preferencí.
Technické cookies
Trvale zapnuto
Tyto cookies jsou potřeba kvůli správnému fungování webu, bezpečnosti, správnému zobrazování na počítači nebo na mobilu, fungujícímu vyplňování i odesílání formulářů a podobně. Technické cookies nelze vypnout, protože by web dál nefungoval správně.
Analytické a výkonnostní cookies
Vyp
Zap
Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Čím víc lidí má statistické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky optimalizovat, aby více odpovídaly tomu, co lidé na webu dělají.
Personalizované a reklamní cookies
Vyp
Zap
Díky použití personalizovaných souborů cookie se vás dokola nebudeme muset ptát na ty stejné informace nebo vám budeme moc nabízet produkty podle vašich zájmů nebo upravovat obsah webu přímo vám na míru.

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři, abychom vám mohli připomenout nabídky, které jste si prohlíželi na našich stránkách i jinde na internetu: na Facebooku, na Googlu nebo třeba na Seznamu. Díky tomuto souhlasu neuvidíte více reklam, ale uvidíte hlavně reklamy, které odpovídají vašemu hledání. Souhlas s těmito cookies lze kdykoliv odvolat.


Souhlasím s vybranými cookies